Studera till Specialistundersköterska

Här hittar du mer information om utbildningen och kurserna som ingår. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

För att gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Du kan gå utbildningen oavsett vilken arbetsgivare du har idag och oavsett var du bor, utbildningen kommer att bedrivas helt på distans.

Det kommer dock att finnas möjlighet att studera en dag i veckan på följande orter: Piteå, Arvidsjaur, Lycksele, Sorsele, Storuman, Norsjö, Dorotea och Vilhelmina .

Välfärdsteknik, palliativ vård och etik

Utbildningens kurser är framtagna för att möta behoven inom vården. Du får spetskompetens inom bland annat personcentrerad vård, etik och den palliativa vårdens värdegrund, välfärdsteknik och rehabiliterande vård och omsorg. I utbildningen ingår även en praktikperiod där du får praktisk erfarenhet. Du läser tillsammans med andra undersköterskor som vill specialisera sig och du får ett värdefullt utbyte av erfarenheter och insikter i dialogen med dem.

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 februari – 5 maj 2023

Utbildningsstart: hösten 2023

Vi fick beviljat nya starter för kommande år!

Kursplan, specialistundersköterska

Specialistundersköterska

Kurser

Etik i vården av multisjuka äldre, 10p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kompetens att reflektera över och hantera etiska dilemman och komplexa situationer i vården av multisjuka äldre.

Examensarbete, 20p

Kursens syfte och mål är att tillämpa och fördjupa ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållnings och arbetssätt som krävs för att initiera och medverka i förbättrings -och utvecklingsarbeten. Kursen ska även leda fram till ett självständigt förbättrings-/examensarbete där ett eget valt ämnesområde fördjupas som berör yrkesområdet specialistundersköterska multisjuka äldre.

Lärande i arbete (LIA), 30p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande förutsättningar att omsätta nyvunna teoretiska kunskaper från övriga kurser i praktik, för att på så sätt tillämpa sig fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i rollen som Specialistundersköterska multisjuka äldre. LIA utförs på lämplig arbetsplats där studenten omsätter de nyvunna kunskaperna i ett praktiskt sammanhang. Perioden utförs över 12 veckor på halvtid med utbildad handledare som stöd.

Palliativa vårdens värdegrund, 20p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kompetens för att vårda i livets slutskede utifrån vård och omsorgstagaren och de närståendes behov och önskemål. Kursen ska särskilt beakta vård och omsorgstagaren och anhörigas aspekt av att bli bemött av ett professionellt förhållningssätt om bygger på den palliativa vårdens värdegrund.

Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning, 20p

Kursens syfte och mål är att tillämpa och fördjupa den pedagogiska kompetensen som krävs för att leda och handleda kollegor, studerande, vård och omsorgstagare samt närstående. Kursen ska även ge fördjupad kompetens i yrkesmässig handledning som metod för att utveckla team och enskilda yrkeskategorier i vård och omsorg.

Personcentrerad och specifik omvårdnad, 40p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande specialistkompetens inom personcentrerad och specifik omvårdnad och behandling utifrån olika tillstånd samt kunna identifiera och bedöma risker i vården av multisjuka äldre.

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom, 10p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kompetens kring det normala åldrandet, åldrandets sjukdomar och multisjuklighet, Kursen ska särskilt beakta vård och omsorgstagarens aspekt av att bli bemött av ett professionellt förhållningssätt vid multisjukdom.

Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg, 20p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kompetens inom rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg. Specialistundersköterskan ska också ha kompetens att kunna inspirera och ge handledande och stödjande samtal till vård och omsorgstagaren och dennas närstående.

Specialistundersköterskans roll i ett tvärprofessionellt team, 10p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en tydlig förståelse för yrkesrollen och de krav som ställs på specialistundersköterskan. Kursen ska också ge fördjupat kunnande om andra yrkesgruppers kompetens och ansvar i det tvärprofessionella teamet.

Välfärdsteknik, 20p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande specialiserade kunskaper om välfärdsteknik med fokus på möjligheter till förändrat arbetssätt och implementering och innovation av digitala lösningar och hjälpmedel i vård och omsorg.

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: ca 2 år, 80 veckor/200 yh-poäng (2,5 p per vecka)

Studieform: Distans, deltid. Undervisning sker en heldag i veckan online, samt handledning 2h online.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Litteratur köpes av studenten. Viss litteratur finns att låna från Medlearn.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Ansökningsperiod: 1 februari – 5 maj 2023

Utbildningsstart: hösten 2023

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:

  • Medicin 1 eller Anatomi och fysiologi 1 samt Omvårdnad 1
  • Psykologi 1
  • Vård och omsorgsarbete 1 & 2 eller Omvårdad 1 & 2 samt Social omsorg 1 &2
Translate »