Studera till Specialistundersköterska

Här hittar du mer information om utbildningen och kurserna som ingår. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Ansökningsperiod för start hösten 2020:

Antagningen är öppen tills det att utbildningen startar. Vi tillämpar först till kvarnprincipen vilket innebär att du blir antagen i mån av plats förutsatt att du uppfyller behörighetskraven. När utbildningsplatserna är fyllda hamnar övriga sökanden på reservplats och blir då antagna vid eventuella avhopp. Du söker som vanligt och kommer få uppdateringar från Medlearn om status på din ansökan.

För att gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Du kan gå utbildningen oavsett vilken arbetsgivare du har idag och oavsett var du bor, men du kommer att studera en dag i veckan på följande orter: Piteå, Arvidsjaur, Lycksele, Sorsele, Storuman eller Norsjö.

Läs mer om utbildningen och vad som krävs här »

Här hittar du länk till webbansökan och info om urval, ifall det är många som söker »

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Piteå, Arvidsjaur, Lycksele, Sorsele, Storuman, Norsjö

Utbildningstid: ca 2 år, 80 veckor/200 yh-poäng (2,5 p per vecka)

Studieform: Deltid. Undervisning sker varje tisdag online alt. på lärcenter, samt handledning fredagar 2h online. Utöver det sker 12 fysiska träffar under hela utbildningstiden.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Litteratur köpes av studenten. Viss litteratur finns att låna från Medlearn.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Ansökningsperiod:
Antagningen är öppen tills det att utbildningen startar. Vi tillämpar först till kvarnprincipen vilket innebär att du blir antagen i mån av plats förutsatt att du uppfyller behörighetskraven. När utbildningsplatserna är fyllda hamnar övriga sökanden på reservplats och blir då antagna vid eventuella avhopp. Du söker som vanligt och kommer få uppdateringar från Medlearn om status på din ansökan.

Kursplan, specialistundersköterska

Specialistundersköterska

Kurser

Etik i vården av multisjuka äldre, 10p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kompetens att reflektera över och hantera etiska dilemman och komplexa situationer i vården av multisjuka äldre.

Examensarbete, 20p

Kursens syfte och mål är att tillämpa och fördjupa ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållnings och arbetssätt som krävs för att initiera och medverka i förbättrings -och utvecklingsarbeten. Kursen ska även leda fram till ett självständigt förbättrings-/examensarbete där ett eget valt ämnesområde fördjupas som berör yrkesområdet specialistundersköterska multisjuka äldre.

Lärande i arbete (LIA), 30p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande förutsättningar att omsätta nyvunna teoretiska kunskaper från övriga kurser i praktik, för att på så sätt tillämpa sig fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i rollen som Specialistundersköterska multisjuka äldre. LIA utförs på lämplig arbetsplats där studenten omsätter de nyvunna kunskaperna i ett praktiskt sammanhang. Perioden utförs över 12 veckor på halvtid med utbildad handledare som stöd.

Palliativa vårdens värdegrund, 20p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kompetens för att vårda i livets slutskede utifrån vård och omsorgstagaren och de närståendes behov och önskemål. Kursen ska särskilt beakta vård och omsorgstagaren och anhörigas aspekt av att bli bemött av ett professionellt förhållningssätt om bygger på den palliativa vårdens värdegrund.

Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning, 20p

Kursens syfte och mål är att tillämpa och fördjupa den pedagogiska kompetensen som krävs för att leda och handleda kollegor, studerande, vård och omsorgstagare samt närstående. Kursen ska även ge fördjupad kompetens i yrkesmässig handledning som metod för att utveckla team och enskilda yrkeskategorier i vård och omsorg.

Personcentrerad och specifik omvårdnad, 40p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande specialistkompetens inom personcentrerad och specifik omvårdnad och behandling utifrån olika tillstånd samt kunna identifiera och bedöma risker i vården av multisjuka äldre.

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom, 10p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande fördjupad kompetens kring det normala åldrandet, åldrandets sjukdomar och multisjuklighet, Kursen ska särskilt beakta vård och omsorgstagarens aspekt av att bli bemött av ett professionellt förhållningssätt vid multisjukdom.

Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg, 20p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kompetens inom rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg. Specialistundersköterskan ska också ha kompetens att kunna inspirera och ge handledande och stödjande samtal till vård och omsorgstagaren och dennas närstående.

Specialistundersköterskans roll i ett tvärprofessionellt team, 10p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande en tydlig förståelse för yrkesrollen och de krav som ställs på specialistundersköterskan. Kursen ska också ge fördjupat kunnande om andra yrkesgruppers kompetens och ansvar i det tvärprofessionella teamet.

Välfärdsteknik, 20p

Kursens syfte och mål är att ge de studerande specialiserade kunskaper om välfärdsteknik med fokus på möjligheter till förändrat arbetssätt och implementering och innovation av digitala lösningar och hjälpmedel i vård och omsorg.

Ansökan till utbildningen

Översätt »