Information om att söka utbildningsmedel genom Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom vård och omsorg av äldre
genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Från och med 2021 finns även möjlighet att söka ersättning för andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. Ytterligare medel förväntas komma för år 2022.

Satsningen kallas Äldreomsorgslyftet, och syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer.

Vilka omfattas av äldreomsorgslyftet?

• personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning (timanställning)
• nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska

Vad får statsbidraget gå till?

Statsbidraget får användas till att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier under 2021.
Ersättning utgår inte för den vikarie som ersätter den person som deltar i utbildningen. Ersättning utgår inte heller för kurskostnader. För detta ändamål finns andra statliga medel att söka.

Bevaka exempelvis medel från Socialstyrelsen och Skolverket.

Statsbidragsportalen finns statsbidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer samlade på ett och samma ställe. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar i kommun eller kommunalförbund.

Utbildningar som berättigar till stöd

• Yrkespaket till undersköterska
• Yrkespaket till vårdbiträde
• Annan utbildning som har relevans för arbetet med vård och omsorg exempelvis utbildningar som ligger inom ramen för socialstyrelsens kompetensmål för undersköterska
• Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens
• Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som gavs i Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Frågor och svar om Äldreomsorgslyftet

Vad menas med ”utbildningar där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”? Hur kan en sådan utbildning se ut? Hur omfattande behöver den vara?

Det kan vara både kortare och mer omfattande utbildningar. Till exempel skulle en kortare utbildning kunna behandla ett eller ett fåtal av de kompetensområden som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, medan en mer omfattande utbildning skulle kunna behandla flertalet eller alla kompetensområden.

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till senast den 31 december 2021.

Kan privata utförare ta del av medlen?

Ja, kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Medlen får användas för att finansiera personalkostnader då anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier.

Vad menas med ny personal?

Ny personal är nyanställd personal eller personal som har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med befintlig personal?

Befintlig personal är personal som har varit anställd längre än 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med första linjens chefer?

De chefer som avses är i första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.

Finns det något krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på detta.

Kan vi använda medlen för vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre ska kunna vara frånvarande på grund av studier.

När det gäller utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.

Kan vi använda medlen till språkombudsutbildning inom Vård- och omsorgscollege?

Ja, medlen kan användas till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege.

Kan vi använda medlen till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege?

Ja, medlen kan användas till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege. Medlen kan användas för hela handledarutbildningen eller för delar av den (dvs. steg 1, steg 2 eller steg 3).

Kan vi använda medlen för utbildning inom välfärdsteknik, t.ex. till välfärdstekniksamordnare?

Ja, medlen kan användas till detta.

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för undersköterskor?

Ja, medlen får användas till detta.

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för vårdbiträden?

Ja, medlen får användas till detta.

Kan vi använda medlen för anställda som har en påbörjad undersköterskeutbildning?

Ja, stimulansmedel till äldreomsorgslyftet kan användas för lönekostnader för den personal som redan påbörjat sina studier, under förutsättningen att personen läser kurserna som framgår i våra anvisningar.

Är det endast anställda utan vårdutbildning som omfattas?

Nej, medlen kan också användas för personalkostnader för personal som redan har en utbildning eller som påbörjat sina studier sedan tidigare.

Finns det något krav att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska arbeta en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Finns det något krav på att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medlen till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej, medlen får inte användas till att täcka utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning.

Kan medlen användas till valideringskostnader?

Nej, medlen får inte användas till valideringskostnader.

Kan medlen användas för den tid som personalen gör individuell validering?

Ja, medlen får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Kan vi använda medel som inte har förbrukats 2021 under 2022 i stället?

Nej, medel som inte har använts senast den 31 december 2021 ska återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda.

När kommer 2022 års medel?

Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2022 års medel i december 2021 så att nya medel kan rekvireras i början av 2022.

Vilka krav ställs på återrapporteringen?

Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts.

Translate »