Information om att söka utbildningsmedel genom Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom vård och omsorg av äldre
genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Under 2022 finns fortsatt möjlighet att söka ersättning för andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre.

Observera att tillvägagångssättet för att rekvirera medlen 2022 skiljer sig från tidigare år på grund av att Äldreomsorglyftet delvis ska finansieras av EU-medel. Det innebär bland annat att statsbidraget ska sökas redan på våren, senast den 20 april 2022.

Samtliga kommuner kan rekvirera medel. Kommunerna ansvarar för att fördela medel till egna och privata utförare av den kommunalt finansierade äldreomsorgen.

Vilka omfattas av äldreomsorgslyftet?

• personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning (timanställning)
• nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska

Vad får statsbidraget gå till?

Statsbidraget får användas till att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier under 2022.
Ersättning utgår inte för den vikarie som ersätter den person som deltar i utbildningen. Ersättning utgår inte heller för kurskostnader. För detta ändamål finns andra statliga medel att söka.

Bevaka exempelvis medel från Socialstyrelsen och Skolverket.

Statsbidragsportalen finns statsbidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer samlade på ett och samma ställe. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar i kommun eller kommunalförbund.

Utbildningar som berättigar till stöd

• Yrkespaket till undersköterska
• Yrkespaket till vårdbiträde
• Annan utbildning som har relevans för arbetet med vård och omsorg exempelvis utbildningar som ligger inom ramen för socialstyrelsens kompetensmål för undersköterska
• Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens
• Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som gavs i Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Frågor och svar om Äldreomsorgslyftet 2022

Vad är syftet med statsbidraget?

Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst inom vården och omsorgen om äldre. Regeringen bedömer att det finns behov av att stödja kommunerna i syfte att höja kompetensen hos såväl personal som chefer. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen genom att ge personal inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Vilka områden inom kommunens verksamhet omfattas av statsbidraget?

Målgruppen för statsbidraget är den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre. Kommunerna ansvarar för att informera både verksamheter drivna i egen regi och privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

Vad innebär det för kommunen att statsbidraget delvis finansieras med EU-medel?
Kommunerna behöver synliggöra att Äldreomsorgslyftet finansieras med EU-medel, i sin kommunikation med verksamheterna inom äldreomsorgen som får del av statsbidraget.

Kommunerna kan komma att behöva rapportera in uppgifter om användningen av medlen under det pågående bidragsåret. Socialstyrelsen kommer att informera om och när det ska göras.

Vad menas med ”utbildningar där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg hos äldre eller uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor”? Hur kan en sådan utbildning se ut? Hur omfattande behöver den vara? Måste det vara utbildning i kommunal regi?

Det kan vara både kortare och mer omfattande utbildningar. Till exempel skulle en kortare utbildning kunna behandla ett eller ett fåtal av de kompetensområden som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor, medan en mer omfattande utbildning skulle kunna behandla flertalet eller alla kompetensområden.

Utbildningen måste inte vara i kommunal regi. Det går bra också med komvuxutbildning som ges av privata utförare. Utbildningen ska så klart uppfylla övriga kriterier, alltså att den har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre och att deltagaren antingen kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i våra allmänna råd eller uppnå kompetens i kompetensmålen för undersköterskor.

När kan vi använda medlen?

Medlen ges som ersättning för lönekostnader för den arbetstid under bidragsåret 1 januari – 31 december 2022, som anställda är frånvarande för att studera inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Medel som inte använts senast den 31 december ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Vilken form av anställning ger rätt till stöd?

Medlen får användas till lönekostnader för den arbetstid som anställda är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Det gäller såväl tillsvidareanställda som, visstids- och timanställda medarbetare.

Vad menas med ny personal?

Ny personal är nyanställd personal eller personal som har varit anställd upp till 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med befintlig personal?

Befintlig personal är personal som har varit anställd längre än 12 månader vid tidpunkten då statsbidraget tas i anspråk.

Vad menas med första linjens chefer?

De chefer som avses är i första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.

Finns det krav på heltidsanställning efter avslutade studier?

Nej, Socialstyrelsen har inga krav på varken anställningsform eller omfattningen av anställdas arbete för att kommunen ska få statsbidraget. De anställdas villkor för anställningen ska följa av lag och kollektivavtal.

Kan vi använda medlen för vikarier som ersätter anställda som deltar i utbildning?

Nej, medlen får enbart användas till lönekostnader för de anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre som är frånvarande på grund av studier inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

När det gäller utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, måste utbildningen leda till en yrkeshögskoleexamen för att stöd ska kunna beviljas?

Nej, det går också bra med andra utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan, så länge de vänder sig till undersköterskor och har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.

När det gäller ledarskapsutbildningar för första linjens chefer:

Vilka kurser kan vara aktuella?
Det är kommunerna som ska göra en bedömning av vilka kurser som är aktuella. Det går att ta vägledning av innehållet i den tidigare nationella ledarskapsutbildningen. Utbildningen ska vara på högskolenivå.

Finns det krav på utbildningens omfattning?
Det finns inget krav på att alla delar av den tidigare nationella ledarskapsutbildningen ska omfattas utan det går bra med kurser som omfattar en eller flera delar av motsvarande eller liknande innehåll för att kommunen ska ha rätt till bidraget.

Kan vi använda medlen för kurser som inte ger högskolepoäng?
Nej, kurser till första linjens chefer ska ges på högskolenivå och vara poänggivande.

Kan vi använda medlen för utbildning inom välfärdsteknik, t.ex. till välfärdstekniksamordnare?

Ja, medlen kan användas till detta.

När det gäller utbildning där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens, måste det vara inom ramen för yrkeshögskolan?

Nej, det kan också vara till exempel Sophiahemmets specialistkompetensutbildning

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för undersköterskor?

Ja, medlen får användas till lönekostnaderna när medarbetare går sådana kurser.

Kan vi använda medlen för enstaka kompetenshöjande kurser för vårdbiträden?

Ja, medlen får användas till lönekostnaderna när medarbetare går sådana kurser.

Kan vi använda medlen för anställda som har en påbörjad undersköterskeutbildning?

Ja, medlen kan användas till lönekostnader för personal som redan påbörjat sina studier och som läser kompletterande delar av utbildningen.

Är det endast anställda utan vårdutbildning som omfattas?

Nej, medlen kan användas även till personalkostnader för personal som redan har en utbildning eller som påbörjade sina studier tidigare.

Finns det krav på att medarbetare som studerar inom Äldreomsorgslyftet ska arbeta i en viss omfattning?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Finns det något krav på att medarbetare som ingår i äldreomsorgslyftet ska studera en viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %?

Nej, Socialstyrelsen har inget krav på detta.

Kan vi använda medlen till administrativa kostnader?

Nej, får endast användas till personalkostnader för den arbetstid då personal är frånvarande för studier.

Kan vi använda medlen till kringkostnader, t.ex. litteratur, resor, kost och logi?

Nej.

Kan vi använda medlen till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej.

Kan medlen användas till valideringskostnader?

Nej.

Kan medlen användas för den tid som personalen gör individuell validering?

Ja, medlen får användas för att täcka lönekostnader för den tid som den anställdas kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms.

Translate »