Utbilda dig till ambulanssjukvårdare på Medlearn!

Här hittar du mer info om yrkeshögsskoleutbildningen till ambulanssjukvårdare i Kista. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

För att kunna gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper.

För kurser och kursinnehåll, se längre ner på sidan.

Ansökan

Ansök Kista »

Ambulanssjukvårdare, Medlearn

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort: Stockholm YH

Utbildningstid: ca 1 år/ 200 p

Studieform: På plats, heltid. Gruppträffar 2-3 ggr/veckan.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Du står själv för kostnader för resor i samband med LIA (lärande i arbete), studiebesök och olika övningar. Litteraturkostnader tillkommer. CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Ansökningsperiod: Vi kommer att starta en ny utbildningsomgång hösten 2022! Webbansökan öppnar våren 2022

Telefontider: Måndagar 9-12 och onsdagar 13-15.

Utbildningsstart: Nästa start är hösten 2022.

Läs mer om skolan i Kista »

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 24 månader.

Körkort B

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:

Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Psykologi 1
Vård och omsorgsarbete 1 & 2

Kursplan, ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdare

Kurser

Akut och prehospital sjukvård barn, 20p

Den här kursen ger dig kännedom om barns normala utveckling fysiskt, psykiskt och socialt. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar, symtom, skador, dess behandling och omvårdnad av barn i olika åldrar.

Akut och prehospital sjukvård vuxna, 25p

Kursen syftar till att ge dig kunskap om god handlingsberedskap och omvårdnad vid omhändertagande av en akut sjuk eller skadad person.

Allmän medicin - Smitta och hygien, 15p

I den här kursen får du fördjupade kunskaper inom området medicin,
kännedom om vanliga medicinska sjukdomar och vilka metoder som finns för diagnos och behandling.

Ambulanssjukvård vid katastrof, 10p

Kursen ger dig kunskaper i beredskap inför katastrofer och stora olyckor. Du får också kunskap om katastrofplaner och de prioriteringar, sk. triageringar, som ibland måste göras i samband med en katastrof.

Dokumentation, forskning och kvalitetsutveckling, 10p

Kursen ger dig kunskap om ambulanssjukvårdens roll i vårdkedjan
samt hur du rapporterar och dokumenterar ditt arbete. Du får också kännedom om vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik samt de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Fordonskunskap, utryckningskörning, kartläsning, 10p

Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper inom ambulanssjukvård och körteknik framför allt av teknisk-logistisk karaktär. Särskild hänsyn tas till miljöaspekter. Efter avslutad kurs ska du ha god trafikkunskap och kunna köra ambulans på ett säkert sätt.

Lärande i arbete 1, 10p

Kursen genomförs på ambulansstation och i ambulans under en tidsperiod av två veckor där studenten i största möjliga mån följer en handledare. Kursen ska också ge studenten en introduktion till ambulanssjukvårdarens yrkesroll och arbetsuppgifter i ambulansteamet. Under kursen ska studenten lära känna arbetsmiljön, få erfarenheter av dagliga rutiner på stationen, praktisera god ergonomi och bärteknik. Studenten ska också få erfarenhet av mottagande och bemötande. Målet är också att träna handhavande av den medicintekniska utrustningen.

Lärande i arbete 2, 40p

Kursen genomförs på ambulansstation och i ambulans under en tidsperiod av 280 timmar där studenten i största möjliga mån följer en handledare. Kursen ska ge studenten kunskap och förståelse för ambulanssjukvårdarens yrkesroll och arbetsuppgifter i ambulansteamet. Under kursen ska studenten lära känna arbetsmiljön, få erfarenheter av dagliga rutiner på stationen, praktisera god ergonomi och bärteknik. Studenten ska också få erfarenhet av mottagande, vårdande och bemötande av patienten inom ambulanssjukvården. Målet är också att träna handhavandet av den medicintekniska utrustningen och att köra ambulansen säkert och bekvämt.

Omvårdnadsvetenskap bemötande och etik, 10p

Kursen ger dig insikter i att kunna bedöma patientens situation och behov av omvårdnadsåtgärder. Du får kunskap om hur du kan prioritera, planera och praktiskt genomföra omvårdnad och tillgodose patientens och anhörigas behov av trygghet.

Prehospital ergonomi 5

Målet med kursen är att öka kunskapen om ergonomins betydelse, då
ambulanssjukvårdens arbetsmiljö utsätter personalen för stora fysiska
och psykiska påfrestningar.

Prehospital farmakologi, 5p

Kursen ger dig grundläggande farmakologisk kunskap samt kunskap om farmaka som används inom ambulanssjukvården och dess effekter både i terapeutiska doser och vid överdosering.

Prehospital vård, 10p

Målet med kursen är att ge dig fördjupa och utveckla kunskapen om ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt för att kunna initiera, planera och medverka i projekt-/utvecklingsarbeten. Det ingår också ett självständigt examensarbete där ett avgränsat och eget valt ämnesområde fördjupas och redovisas i form av en vetenskaplig rapport.

Psykiatri och kommunikation, 10p

Målet med kursen är att du ska få kunskap om vanliga psykiatriska sjukdomar/tillstånd och vilka problem alkohol och droger kan orsaka. Du får också lära dig hur samhällets skyddsnät tar hand om personer
med psykosocial problematik.

Radio, samband och medicinsk teknik utrustning, 20p

Kursen ger dig kunskap om hur RAKEL (säkerhetsorganisationerna och
räddningstjänstens mobila system) är uppbyggt och används. Du får också kännedom om medicinteknisk utrustning i ambulansen och hur den används.

Översätt »