YH-kurs – Palliativ vård

Arbetar du inom vård och omsorg, exempelvis inom äldreomsorg, LSS, på sjukhus eller hospice, som undersköterska, vårdbiträde, stödassistent eller i en liknande roll? Då passar vår YH-kurs i Palliativ vård perfekt för dig. Genom denna kurs – som är CSN-berättigad och kostnadsfri – får du omfattande kunskaper och färdigheter inom palliativ vård, vilket gör dig bättre rustad att möta patienters och deras närståendes behov i livets slutskede.

Vår korta YH-kurs i Palliativ vård ger en djup förståelse för de fysiska, psykiska, sociala och de existentiella behoven hos patienter och deras närstående i livets slutskede. Du får specialiserade kunskaper kring omvårdnadsåtgärder, symptom- och smärtlindring samt hantering av etiska dilemman och kulturella skillnader inom palliativ vård. Utbildningen omfattar även kvalitetsregister och deras betydelse för palliativ vård, kommunikation och bemötande samt sorg- och krisbearbetning.

Kursen erbjuder en balanserad mix av teori och praktik, med regelbundna föreläsningar och seminarier. Du kommer att delta i diskussioner och dela erfarenheter, både med andra studerande och med yrkesverksamma inom området. Praktiska moment och studiebesök ingår i kursen för att ge dig en holistisk förståelse av palliativ vård.

Därför ska du studera Palliativ vård

Fördjupa dina kunskaper och färdigheter: Få en unik möjlighet att utveckla dina kompetenser inom kvalitativ vård i livets slutskede.

Effektiv kommunikation: Lär dig att kommunicera och samarbeta effektivt med närstående.

Personcentrerad omvårdnad: Utför omvårdnad med fokus på patientens individuella behov och med ett helhetsperspektiv.

Användning av skattningsinstrument: Få färdigheter i att använda verktyg och tekniker för symptomlindring.

Planera och dokumentera behandlingsåtgärder: Lär dig att planera, utföra och dokumentera behandlingsåtgärder på ett strukturerat sätt.

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Detta säkerställer att du har den grundläggande förståelsen och erfarenheten som behövs för att använda kunskaperna i praktiken.

Studera Palliativ vård | YH Kurs | Vård och Omsorg | Yrkeshögskolan | Ansök | Medlearn.se

Palliativ vård  /  Kurs  /  8 veckor  /  40 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Att vårda i livets slutskede

Utbildningsmoment

Kursen ska ge de studerande fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad. De studerande ska få kunskap om och färdighet i omvårdnadsåtgärder i samband med olika sjukdomstillstånd, inklusive symtom- och smärtlindrande insatser. Därtill ges de studerande färdighet att kunna kommunicera med svårt sjuka och döende patienter samt deras anhöriga. Kursen syftar till att ge kompetens i att bemöta och behandla patienter ur ett helhetsperspektiv samt för att ingå i ett tvärprofessionellt teamarbete.

Mål som de studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. De studerande ska ha:

 • Kunskap om döendet utifrån olika sjukdomstillstånd, exempelvis cancer, neurologisk sjukdom och demens.
 • Kunskap om den palliativa vårdens olika faser.
 • Kunskap om farmakologiska och icke-farmakologiska insatser vid vård i livets slutskede.
 • Kunskap om nutrition och munhälsa inom palliativ omvårdnad.
 • Färdighet att planera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
 • Färdighet att använda skattningsinstrument, metoder och tekniker i syfte att lindra symtom, exempelvis smärta.
 • Färdighet att utföra samtal med svårt sjuka och döende personer samt deras anhöriga, exempelvis kring prognos och önskemål.
 • Kompetens att identifiera fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov vid vård i livets slutskede.
 • Kompetens att utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt kunna bemöta och informera patienter samt anhöriga, oberoende av kultur eller ålder.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Palliativ vård

Utbildningsmoment

Kursen ska ge de studerande kunskap om den palliativa vårdens filosofi och värdegrund. De studerande ska få kunskap om vanligt förekommande begrepp inom palliativ vård. Syftet med kursen är att ge förståelse för sorgeprocessens olika faser samt vårdtagares, och närståendes, behov vid vård i livets slutskede. Kursen ska ge de studerande kunskap om etiska dilemman som kan uppstå inom palliativ vård.

Mål som de studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. De studerande ska ha:

 • Kunskap om den palliativa vårdens fyra hörnstenar.
 • Kunskap om WHO:s och IAHPC:s definitioner av palliativ vård samt kunskap om aktuell lagstiftning inom området.
 • Kunskap om sorgeprocesser.
 • Kunskap om kunskapsstyrning inom vården, exempelvis genom palliativregistret samt Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.
 • Kunskap om riktlinjer för dokumentation samt färdighet att dokumentera.
 • Kunskap om och färdighet i att möta kulturella skillnader i samband med palliativ vård.
 • Kompetens att reflektera kring etiska dilemman inom palliativ vård.
 • Kompetens att handleda medarbetare kring frågor som rör palliativ vård samt bevaka kunskapsutvecklingen inom området.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

YH-kursen i Palliativ vård riktar sig till dig som har minst ett års heltidsarbete, eller motsvarande omvandlat till deltid, inom vård och omsorg. Detta kan inkludera arbete inom äldreomsorg, LSS, sjukhus eller hospice, samt roller som undersköterska, vårdbiträde, stödassistent eller liknande.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Palliativ vård

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 8 veckor.
Omfattning / poäng: 40 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Utbildningen sker på distans, med två timmars föreläsning och seminarium per vecka.
Handledning erbjuds också vid bokade tillfällen.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Vecka 27-34.
Sista kompletteringsdag: Vecka 35.
Antagningsbesked: Vecka 39.
Kursstart: Vecka 42.

Våra samarbetspartners

Studera Palliativ vård | YH Kurs | Vård och Omsorg | Yrkeshögskolan | Ansök | Medlearn.se

Ansök till kursen Palliativ vård på Medlearn YH

Efter avslutad utbildning kommer du att ha utvecklat en rad kompetenser inom palliativ vård. Du kommer att kunna verka för ett professionellt bemötande av patienter och närstående, arbeta i enlighet med palliativ vårds värdegrund, samt hantera etiska dilemman i livets slutskede. Dessutom får du förmågan att sprida och utveckla kunskap inom området, föreslå förbättringsåtgärder och handleda kollegor.

Du kommer att få insikt i vårdfilosofi, etiska och kulturella frågeställningar, samt kunskap om sjukdomstillstånd och smärt- och symtomlindring, både farmakologisk och icke-farmakologisk. Du lär dig också om kommunikationsaspekter, inklusive bemötande och hantering av sorgeprocesser, vilket främjar samarbetet med patienter och anhöriga och tar hänsyn till kulturella skillnader.

Utbildningen, som inkluderar litterära studier och diskussioner, kombineras med undervisning av erfarna lärare. En central del av kursen är att planera, utföra och utvärdera omvårdnadsinsatser, vilket ger dig en djupare kompetens inom palliativ vård.
Denna kurs erbjuder dig en ovärderlig möjlighet att specialisera dig inom palliativ vård, vilket förbättrar livskvaliteten för patienter i deras sista dagar.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Palliativ vård | YH Kurs | Vård och Omsorg | Yrkeshögskolan | Ansök | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Palliativ vård
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »