YH-kurs – Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg

Arbetar du inom äldreomsorg, tandvård, LSS eller annat område inom hälso- och sjukvård? Nu kan du genom vår korta YH-kurs fördjupa dina kunskaper i omvårdnad med transkulturellt perspektiv och få en djupare kompetens inom ett område som blir allt mer aktuellt i ett mångkulturellt Sverige. Utbildningen är CSN-berättigad och kostnadsfri.

Vår korta YH-kurs Omvårdnad med transkulturellt perspektiv vänder sig till dig med yrkeserfarenhet. Kanske arbetar du som ledare, som undersköterska eller vårdbiträde inom vården? Den är aktuell även för dig som jobbar inom LSS, tandvården, kriminalvården eller andra liknande områden.

Kursen kombinerar teori och praktik, och har fokus på erfarenhetsutbyte. Du kommer att få en djupare förståelse för hur kulturella faktorer påverkar synen på hälsa och sjukdom, och vad transkulturell vård innebär. Kursen täcker hur vårdens kvalitet varierar med kulturella normer, hur hälsorelaterat beteende styrs av kulturella uppfattningar, samt religionens inverkan på hälsa och hur man respekterar religiösa behov.

Efter utbildningen ska du kunna identifiera hur individer uppfattar samband mellan sjukdom och hälsa och hur detta påverkar deras hälsomotivation. Du kommer att få kunskap om hur socioekonomiska faktorer som ålder, kön, kulturellt ursprung och social bakgrund påverkar beteende och välbefinnande. Förmågan att samverka kultursensitivt med patienter och anhöriga är också centralt liksom att förstå olika kulturella bakgrunders påverkan på vårdförväntningar.

Varför ska du studera Omvårdnad med transkulturellt perspektiv?

 • Färdigheter i att identifiera, planera och anpassa vården efter olika kulturella behov.
 • Kunskap om att arbeta förebyggande och aktivt för att bibehålla, stärka och utveckla en säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Kompetens att använda tolk och kommunicera effektivt med patienter utan tolk.

För att söka kursen behöver du ha minst ett års arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsbranschen. Kursen riktar sig till yrkesverksamma som vill utveckla sin kompetens och bidra till en bättre arbetsmiljö och vårdkvalitet i ett mångkulturellt samhälle. 

Ansök nu och ta steget mot en mer inkluderande och kompetent vårdmiljö.

Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg | YH Kurs | Medlearn.se

Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg /  Kurs  /  13 veckor  /  65 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Hälsorelaterade beteenden och åtgärder

Utbildningsmoment

 • Kunskaper om hur individers hälsorelaterade beteenden har att göra med om orsakerna till sjukdomen upplevs som påverkbara eller inte.
 • Kunskap om hur olika påverkansfaktorer påverkar beteende, påverkansfaktorer som socioekonomiska faktorer som ålder, kön, kulturellt ursprung och social bakgrund.
 • Kunskaper för att kunna förklara skillnader i individens handlande utifrån om hen är uppvuxen i en individorienterad eller en grupporienterad kultur.
 • Fördjupade kunskaper i hur uppväxten i dessa kulturer kan påverka individen genom att antingen ha ett mer aktivt eller passivt beteende beroende på syftet med
  förändringen.
 • Vid avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter & kompetens för att kunna försök identifiera skillnader i hälsorelaterade beteenden och att lyssna, observera, fråga och anpassa åtgärderna för individen därefter.

Kursen omfattar 15 YH-poäng – 3 veckor

Medvetenhet, samverkan och arbetssätt

Utbildningsmoment

 • Kursen fokuserar på samverkan med patienter från olika kulturella bakgrunder inom vård och omsorg.
 • Kunskap hur auktoritetsbaserad och åtgärdsinriktad kultur påverkar patientens upplevelse av omhändertagandet.
 • Medvetenhet om den studerandes egen kulturella prägling.
 • Vikten av löpande information och kommunikation till patienterna.
 • Användningen av tolkar för att undvika språkbarriärer.
 • Den studerande lär sig om rätten till tolk enligt SFS 2017:900.
 • Kunskap om hur man beställer och använder tolk i vård- och omsorgssammanhang.
 • Belysning av konsekvenserna av att inte använda tolk vid behov.
 • Verktyg för kommunikation utan tolk, inklusive hudkontakt, omsorg, ansiktsuttryck, empatiskt bemötande och användning av enklare och digitala hjälpmedel.
 • Beställning och användning av tolk i vård- och omsorgskontakter.
 • Förmåga att samverka med patienter från olika kulturer på ett medvetet och anpassat sätt.
 • Färdigheter och kompetens att kommunicera med patienter genom kroppsspråk.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Planering av transkulturell omvårdnad

Utbildningsmoment

 • Fördjupad kunskap om hur man bemöter patienter från olika kulturer enligt lagar såsom hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), socialtjänstlagen och patientlagen (SFS 2014:821).
 • Fokus på att anpassa bemötandet till varje patients unika behov och önskemål samt att vara medveten om både den egna och patientens kulturella bakgrund.
 • Begreppen kulturrelativism och etnocentrism behandlas för att öka förståelsen för hur de kan påverka vårdens planering och utförande.
 • Kursen utgår från att varje individ är unik och att varje möte mellan två personer är transkulturellt.
 • Färdigheter och kompetens att utföra transkulturell omvårdnad med respekt för patienternas behov och önskemål samt kunna tillämpa relevant lagstiftning i arbetet med transkulturell omvårdnad.

Kursen omfattar 10 YH-poäng – 2 veckor

Religion och hälsa

Utbildningsmoment

I denna kurs får den studerande kunskaper i, och på vilket sätt religionsutövande kan få stor betydelse för hälsan, den studerande tillägnar sig även fördjupade kunskaper hur förhållandet till det motsatta könet och frågor om anständighet styrs av personlighet och kulturella och religiösa normer.

Kursen omfattar 5 YH-poäng – 1 vecka

Uppfattningar om hälsa och sjukdom

Utbildningsmoment

 • Kunskap om transkulturell vård och omvårdnad.
 • Förståelse för hur hälsa och sjukdom tolkas varierande i olika kulturer.
 • Hur individens kulturella bakgrund, livserfarenheter och sociala sammanhang kan påverka vården.
 • Hur kulturella faktorer formar attityder och beteenden, inklusive egenvård och vårdsökande.
 • Färdigheter att förklara kulturella påverkningar på hälsa och sjukdom.
 • Reflektion, analys och förståelse av individer från olika kulturer.
 • Utveckling av förmåga att bemöta individer i vården på ett transkulturellt sätt.

Kursen omfattar 15 YH-poäng – 3 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsbranschen.

YH-kursen Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg riktar sig till dig som har ett års erfarenhet på heltid, eller motsvarande på deltid, inom vård och omsorg. Du kan ha arbetat som chef, ledare, undersköterska, vårdbiträde, stödpedagog eller inom tandvården i alla yrkesroller, samt inom LSS, äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, kriminalvård, funktionshinderområdet eller liknande med vårdande arbetsuppgifter.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. I sådana fall tilldelar vi poäng baserat på antal arbetade år och månader du har arbetat inom relevant arbetsområde. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 13 veckor.
Omfattning / poäng: 65 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Föreläsning och seminarium två timmar per vecka.
Handledning erbjuds också på schemalagda tillfällen
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 17 juni – 2 augusti.
Sista kompletteringsdag: 11 augusti.
Antagningsbesked: Vecka 35.
Kursstart: 16 september. Studier vecka 38–50.

Våra samarbetspartners

Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg | YH Kurs | Medlearn.se

Ansök till kursen Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg på Medlearn YH

Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter i att förstå hur olika kulturella bakgrunder påverkar individens syn på hälsa och sjukdom samt kunna förklara detta.
Du kommer att kunna kommunicera och utforska patientens uppfattningar om sjukdom och egenvård, anpassa dig till patientens perspektiv, identifiera skillnader i hälsorelaterade beteenden samt använda tolk och kroppsspråk för att förbättra kommunikationen.

Dessutom kommer du kunna planera omvårdnad med ett transkulturellt perspektiv och följa gällande lagar och föreskrifter.
Du kommer även att ha kompetens att reflektera, analysera och förstå individer från olika kulturer för att ge ett kulturkänsligt bemötande. Det inkluderar att respektera patientens syn på hälsa och sjukdom, förhandla vid behov för efterlevnad av ordinerad vård samt samverka med patienten på ett anpassat sätt med hänsyn till kulturella faktorer. Slutligen kommer du kunna tillgodose patientens behov av omvårdnad med utgångspunkt i lagstiftning och patientens unika behov och önskemål.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg | YH Kurs | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Omvårdnad med transkulturellt perspektiv för yrkesverksamma inom vård och omsorg
Carl Alfvengren
carl.alfvengren@iris.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »