Här hittar du mer information om utbildningen till undersköterska på Medlearn i Robertsfors. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Vi erbjuder kommunal vuxenutbildning till undersköterska i samarbete med och på uppdrag av Robertsfors kommun.

När du studerar till undersköterska på Medlearn i Robertsfors studerar du på distans kombinerat med två dagar lärarstöd.

Så ansöker du

Utbildningsstarten var i aug 2018. Har du en önskan om att studera en kurs via Medlearn, kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare med din förfrågan om att läsa fristående kurser. Observera att du till fördjupningen behöver göra en separat ansökan.

Ansök Robertsfors »

Medlearn Robertsfors är medlem i Vård och omsorgscollege »

MedLearn - Utbildning - Arbetsmarknadsutbildningar

Vård och Omsorgscollege

Fakta

Utbildningsort: Robertsfors

Utbildningstid: 60 veckor

Studieform: Modifierad distans (2 dagar med lärarstöd – övrig tid distans)

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad.

Utbildningsform: Kommunal vuxenutbildning

Läs mer om skolan i Robertsfors »

Kursplan, undersköterska

Undersköterska

Kurser

Etik och människans livsvillkor, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
– Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
– Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
– Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
– Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
– Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
– Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Hälsopedagogik, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
– Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
– Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
– Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
– Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
– Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
– Kriser och krishantering.
– Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
– Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Medicin 1, 150p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
– Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
– Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
– Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
– Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
– Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
– Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
– Medicinsk terminologi.

Psykiatri 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
– Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
– Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
– Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
– Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

Psykologi 1, 50p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
– Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
– Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
– Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
– Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
– Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Specialpedagogik 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
– Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
– Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
– Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
– Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
– Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Vård och omsorgsarbete 1, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
– Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.
– Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
– Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
– Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.
– Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
– Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.
– Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.
– Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
– Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.
– Arbetsställningar och förflyttningar.
– Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
– Tekniska och andra hjälpmedel.
– Datoranvändning och säker informationshantering.
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
– Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Vård och omsorgsarbete 2, 150p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
– Vård och omsorg i livets slutskede.
– Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
– Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
– Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
– Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
– Självbestämmande och integritet.
– Rapportering och dokumentation.
– Biståndsbedömning och vårdplanering.
– Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
– Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
– Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
– Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Samhällskunskap 1a1, 50p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.
– De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
– Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
– Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
– Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
– Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
– Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
– Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Svenska 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
– Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
– Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
– Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
– Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
– Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
– Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
– Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
– Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Fördjupning

Kurser

Funktionsnedsättning

Specialpedagogik, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.
– Samhällsutvecklingens påverkan, och olika synsätt genom historien, på verksamheter inom vård och omsorg utifrån till exempel klass, kön och etnicitet.
– Livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället.
– Den fysiska miljön som patienter och brukare vistas i.
– Socialpedagogiska insatser, till exempel boendestöd.
– Socialpedagogiska arbetssätt och metoder där utgångspunkten bygger på mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.
– Innebörden av olika begrepp och teorier inom området socialpedagogik, till exempel livsvärld, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, omsorgskvalitet och mellanmänskligt.
– Socialpedagogiska uppgifter, till exempel boendestöd i hemmiljö.
– Det egna förhållningssättet i mötet med andra samt bemötandets betydelse.
– Kommunikation och samtalsmetodik samt den mänskliga relationens betydelse för detta.

Socialpedagogik 2, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
– Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
– Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
– Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Hemsjukvård, 100p

Ur det centrala innehållet från skolverket.

– Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
– Vård i livets slutskede.
– Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
– Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
– Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
– Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
– Medicinteknisk och annan utrustning.
– Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
– Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
– System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Specialisering, 50 p
Specialisering, 50 p

Psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Möjligheter till stöd. Case management, resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens betydelse och utformning.
– Återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse samt återhämtning och kultur. Brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och de professionellas roll i detta. Behovet av stöd.
– Stigmatisering vid psykisk sjukdom, hur det uppstår, varför det förekommer, brukarens erfarenheter, allmänhetens och professionens roll samt självstigmatisering.
– Professionalism, personlig integritet och självbestämmande, bemötande och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
– Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
– Samverkan mellan olika huvudmän och samverkans möjligheter och hinder.

Psykiatri 2, 200p

– Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
– Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
– Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
– Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
– Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
– Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
– Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
– Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden. Revirtänkande.
– Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på vården och omsorgen. Stödverksamhet till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik samt utbildning om psykiska funktionsnedsättningar. Delaktighet för patienter, brukare och närstående i vård- och omsorgs- samt omvårdnadsarbete.

Specialisering, 50p
Specialisering, 50p

Sjukvård

Medicin 2, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
– Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.
– Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
– Vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalans.
– Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
– Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.
– Medicinsk terminologi.

Akutsjukvård, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
– Vård och omsorg före, under och efter operation.
– Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
– Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
– Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
– Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
– Medicinteknisk och annan utrustning.
– Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
– Rehabilitering, habilitering och egenvård.
– System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Specialisering, 50p
Specialisering, 50p

Äldreomsorg

Hemsjukvård, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
– Vård i livets slutskede.
– Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
– Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
– Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
– Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
– Medicinteknisk och annan utrustning.
– Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
– Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
– System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Äldres hälsa och livskvalitet, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
– Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.
– Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.
– Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
– Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.
– Åldrande och sexualitet.
– Den äldres estetiska och kulturella livsmiljö för sinnesstimulans och livskvalitet.
– Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
– Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.
– Livskvalitet – instrument och skattningsskalor.
– Emotionell och social omsorg för meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället.
– Prevention och säkerhet, till exempel i fråga om fallolyckor.
– Etiskt, pedagogiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt.
– Samarbete med vårdtagare och anhöriga för delaktighet.
– Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt redskap.
– Frivilligorganisationers arbete för äldre och deras närstående.

Specialisering, 50p
Specialisering, 50p
Översätt »