Medlearn erbjuder kommunal vuxenutbildning till undersköterska med integrerad svenska på uppdrag av Kungsbacka kommun. Här hittar du mer info om utbildningen. Klicka på respektive kurs för mer info om kursinnehåll.

Du ansöker till utbildningen via Göteborgsregionens webbsida för vuxenutbildning. Du hittar den under rubriken Vård och omsorgsutbildning med språkstöd – Kungsbacka »

Medlearn Kungsbacka är medlem i Vård och omsorgscollege »

MedLearn - Utbildning - Vård-SFI

Vård och Omsorgscollege

Fakta

Utbildningsort: Kungsbacka

Utbildningstid: Individuell. Ca 104 veckor på heltid

Studieform: Platsbunden

Utbildningsform: Kommunal vuxenutbildning

Kursplan, undersköterska med integrerad svenska

Undersköterska med SFI

Kurser

Orienteringskurs, 100p
Etik och människans livsvillkor, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
– Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
– Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
– Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
– Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
– Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
– Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Hälsopedagogik, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
– Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
– Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
– Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
– Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
– Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
– Kriser och krishantering.
– Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
– Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Medicin 1, 150p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
– Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
– Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
– Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
– Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
– Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
– Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
– Medicinsk terminologi.

Psykiatri 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
– Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
– Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
– Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
– Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

Psykologi 1, 50p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
– Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
– Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
– Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
– Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
– Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Specialpedagogik 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
– Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
– Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
– Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
– Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
– Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Svenska som andra språk 1, 100p
Vård och omsorgsarbete 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
– Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.
– Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
– Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
– Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.
– Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
– Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.
– Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.
– Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
– Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.
– Arbetsställningar och förflyttningar.
– Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
– Tekniska och andra hjälpmedel.
– Datoranvändning och säker informationshantering.
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
– Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Vård och omsorgsarbete 2, 150p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
– Vård och omsorg i livets slutskede.
– Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
– Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
– Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
– Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
– Självbestämmande och integritet.
– Rapportering och dokumentation.
– Biståndsbedömning och vårdplanering.
– Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
– Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
– Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
– Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Samhällskunskap 1a1, 50p

Ur det centrala innehållet från skolverket.

– Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
– De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
– Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
– Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
– Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
– Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
– Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
– Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

SAS grund, 450p

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar grundskolans år 1 till 9 och är anpassad efter vuxnas behov. Du har rätt att studera på grundläggande nivå om du saknar kunskaper, motsvarande grundskolenivå. Hur lång tid studierna tar beror på dina förkunskaper. Du kan läsa kurser på grundläggande nivå samtidigt som du läser kurser på sfi eller gymnasienivå.

Yrkessvenska, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
– Vård och omsorg i livets slutskede.
– Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
– Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
– Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
– Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
– Självbestämmande och integritet.
– Rapportering och dokumentation.
– Biståndsbedömning och vårdplanering.
– Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
– Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
– Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
– Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Fördjupning

Kurser

Specialpedagogik 2, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
– Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
– Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
– Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Socialt arbete, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Innehållet i, bakgrunden till samt framväxten och organisationen av samhällets socialpolitik och socialt arbete.
– Samhällets hantering av sociala frågor och problem.
– Sociala myndigheter och ombudsmän, deras funktioner och roller i samhället.
– Offentliga, frivilliga och privata sociala verksamheter, deras organisationer, innehåll och ideologier samt roller i samhället.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer för sociala verksamheter.
– Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom sociala verksamheter.
– Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter.
– Yrkesroll och ledarskap.
– Kommunikation, samarbete och samverkan med människor i olika situationer.

Akutsjukvård, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
– Vård och omsorg före, under och efter operation.
– Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
– Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
– Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
– Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
– Medicinteknisk och annan utrustning.
– Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
– Rehabilitering, habilitering och egenvård.
– System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Palliativ vård, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
– Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede.
– Symtomlindring, till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest.
– Kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom.
– Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
– Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
– Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.
– Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
– Medicinteknisk och annan utrustning.
– Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
– System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Sammhällsbaserad psykiatri, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Möjligheter till stöd. Case management, resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens betydelse och utformning.
– Återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse samt återhämtning och kultur. Brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och de professionellas roll i detta. Behovet av stöd.
– Stigmatisering vid psykisk sjukdom, hur det uppstår, varför det förekommer, brukarens erfarenheter, allmänhetens och professionens roll samt självstigmatisering.
– Professionalism, personlig integritet och självbestämmande, bemötande och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
– Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
– Samverkan mellan olika huvudmän och samverkans möjligheter och hinder.

Psykiatri 2, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.
– Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
– Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
– Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
– Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
– Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
– Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
– Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden. Revirtänkande.
– Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på vården och omsorgen. Stödverksamhet till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik samt utbildning om psykiska funktionsnedsättningar. Delaktighet för patienter, brukare och närstående i vård- och omsorgs- samt omvårdnadsarbete.

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
– Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
– Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.
– Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
– Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
– Dokumentation och levnadsberättelse.
– Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
– Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
– Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Äldres hälsa och livskvalitet, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
– Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.
– Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.
– Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
– Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.
– Åldrande och sexualitet.
– Den äldres estetiska och kulturella livsmiljö för sinnesstimulans och livskvalitet.
– Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
– Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.
– Livskvalitet – instrument och skattningsskalor.
– Emotionell och social omsorg för meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället.
– Prevention och säkerhet, till exempel i fråga om fallolyckor.
– Etiskt, pedagogiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt.
– Samarbete med vårdtagare och anhöriga för delaktighet.
– Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt redskap.
– Frivilligorganisationers arbete för äldre och deras närstående.

Modersmålsstöd, 200p
Kost, måltid och munhälsa, 100p

Ur det centrala innehållet från skolverket.

– Näringsbehov, nutrition och nationella kostrekommendationer.
– Balanserad kost och specialkoster vid ohälsa, sjukdom och funktionshinder.
– Munhygien och munvård hos äldre och sjuka.
– Kulturella aspekter på kost och måltid.
– Functional food, dvs. livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter.
– Måltidsmiljöns estetiska och psykosociala aspekter.
– Svälj- och matsmältningsbesvär samt anpassning av kosten vid olika sjukdomstillstånd.
– Livsmedelshygien och handhavande av livsmedel för bevarande av dess näringsinnehåll.
– Tillagning, iordningställande och servering av måltider.

Gymnasiearbete 100

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Medicin 2, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
– Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.
– Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
– Vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalans.
– Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
– Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.
– Medicinsk terminologi.

Välj din hemkommun nedan

Översätt »