Utbilda dig till barnskötare eller elevassistent på Medlearn i Täby!

Här hittar du mer info om utbildningen till barnskötare eller elevassistent på skolan i Täby. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Vi erbjuder kommunal vuxenutbildning till barnskötare eller elevassistent på uppdrag av kommunerna i Täby, Sollentuna, Vallentuna, Solna, Sundbyberg, Vaxholm, Österåker, Sigtuna, Nacka, Värmdö och Norrtälje.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via din hemkommun, via de röda ansökningsknapparna. Observera att du till fördjupningen behöver göra en separat ansökan.

Ansök Täby, Vallentuna, Vaxholm, Lidingö, Danderyd och Österåker Ansök Sundbyberg Ansök Sigtuna Ansök Sollentuna Ansök Solna Ansök Norrtälje Ansök Upplands Väsby

Mer om Medlearns utbildning till barnskötare eller elevassistent »

MedLearn - Utbildning - Barnskötare

Fakta

Utbildningsort: Täby

Utbildningstid: 60 veckor

Studieform: Klassrum, distans, heltid eller halvtid

Kostnad: Kostnadsfri och CSN-berättigad. Du betalar själv för kurslitteraturen.

Utbildningsform: Kommunal vuxenutbildning

Läs mer om skolan i Täby »

Kursplan, barnskötare

Barn och fritid

Kurser

Barns lärande och växande, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
– Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats.
– Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta.
– Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer.
– Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.
– Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande.
– Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Lärande och utveckling, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
– Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har förändrats.
– Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor.
– Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på normalitet och avvikelse påverkar detta.
– Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet.
– Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Människors miljöer, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.
– Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i.
– Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.
– Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor.
– Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
– Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Pedagogiskt ledarskap, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
– Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
– Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
– Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Pedagogiskt arbete, 200p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället.
– Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
– Lekens betydelse för barns lärande och växande.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
– Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.
– FN:s konvention om barnets rättigheter.
– Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
– Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid barnolycksfall.
– Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
– Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.
– Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
– Yrkesroll och ledarskap.
– Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar.
– Metodik för utvecklingssamtal.

Kommunikation, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
– Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
– Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
– Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.
– Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information

Hälsopedagogik, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
– Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
– Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
– Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
– Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
– Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
– Kriser och krishantering.
– Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
– Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Pedagogiska teorier och praktiker, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik och Freinetpedagogik, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.
– Pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.
– Sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt samt arbetssätt och lärande.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Tillval "Gymnasiearbete", 100p

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Påbyggnad

Kurser

Barnskötare, 400p

Aktivitetsledarskap, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
– Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
– Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet.
– Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.

Skapande verksamhet, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
– Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.
– Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Etnicitet och kulturmöten, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
– Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
– Sociala normer och kategoriseringar av människor.
– Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
– Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
– Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
– Aktuella sociala frågor.

Dramapedagogik, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket:

– Användning, organisation och uppföljning av dramapedagogiska övningar i pedagogiska sammanhang.
– Utveckling av fantasi och föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar.
– Identiteter och roller i samspel.
– Olika former av rollspel.
– Människors samspel i grupp.
– Drama som konflikthanteringsmetod.

Elevassistent, 400p

Aktivitetsledarskap, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
– Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
– Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet.
– Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.

Etnicitet och kulturmöten, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
– Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
– Sociala normer och kategoriseringar av människor.
– Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
– Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
– Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
– Aktuella sociala frågor.

Specialpedagogik 1, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
– Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
– Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
– Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
– Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
– Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Specialpedagogik 2, 100p

Ur det centrala innehållet från Skolverket.

– Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
– Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
– Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
– Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
– Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Translate »