Medlearn har ett stort kvalitetsfokus. Vi arbetar strukturerat för att kvalitetssäkra våra processer och arbetssätt och utvecklar kontinuerligt vår pedagogik - för att våra elever ska få ut det mesta av sin utbildning!

Ett systematiskt kvalitetsarbete i alla skolformer

Komvux

Kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet med skollagen och Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att verksamheten planeras, genomförs, analyseras och följs upp metodiskt. I det viktiga arbetet har vi utarbetat flertalet rutiner, arbetssätt och verktyg som stöttar vår personal. Syftet är att förbättra och utveckla komvuxverksamheten och de pedagogiska arbetssätten. Vår verksamhet granskas även regelbundet av såväl utomstående som interna kvalitetsrevisorer.

Yrkeshögskolan

När det gäller vår yrkeshögskoleverksamhet arbetar vi enligt regelverket för yrkeshögskolan. Kvalitetsindikatorer är exempelvis de studerandes uppfattning av utbildningen, LIA-platsernas uppfattning av utbildningen och SeQF-nivån hos våra utbildningar. Vi mäter kontinuerligt kvalitetsindikatorerna vars resultat ligger till grund för analys och åtgärder att utveckla och förbättra våra utbildningar. Myndigheten för Yrkeshögskolan kvalitetsgranskar även verksamheten regelbundet.

Medlearn är kvalitetscertifierade av ISO

ISO är världens mest etablerade ramverk för kvalitetsledningssystem, vilken är en del i en serie av standarder. Sedan juni 2011 är Medlearn kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 genom certifieringsorganet A3CERT – under ackreditering ifrån SWEDAC. Standarden kan hjälpa till att ta fram det bästa i en organisation samt utveckla processer för att leverera produkter och tjänster.

För att vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9015 behöver en organisation:

  • visa sin förmåga att alltid erbjuda en produkt eller tjänst som uppfyller kund- och myndighetskrav.
  • effektivt tillämpa systemet. Detta sker med hjälp av processer för att ständigt förbättra och för att säkerställa att produkterna eller tjänsterna verkligen uppfyller gällande krav.

Auktoriserat utbildningsföretag

Medlearn är medlem i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagen är en branschorganisation för företag som arbetar med utbildning och kompetensutveckling för vuxna.

Som auktoriserat företag uppfyller vi de krav som ställs gällande kreditvärdighet, yrkesskicklighet, kvalitetssäkring, kunduppföljning, mål för lärandet, reklamationshantering och förbättringsrutiner. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för kunden.

Translate »